โปรโมชั่น
ข่าวสารและกิจกรรม
ผลงานของเรา
บล็อก
- FILTERS
CLEAR
PRICE
CATEGORIES
ROOMS
COLLECTIONS
METERIALS & COLORS
+ ADVANCE
STOCK
Include clearance
Include show items

TERM & CONDITION

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.moodandtone.co.th จัดทำขึ้นโดยบริษัท มู้ด แอนด์ โทน จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เว้นแต่จะได้ระบุสิทธิ์อื่นไว้ในหน้าเว็บนั้นๆ

ลิขสิทธิ์

      ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.moodandtone.co.th ถือ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือนักออกแบบและช่างภาพที่ได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งได้รับการยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ห้าม มิให้ผู้ใดใช้ เผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทฯ โดยชัดแจ้ง

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

      เว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ www.moodandtone.co.th ได้จัดรวบรวมขึ้น เพื่อความสะดวก ในการเข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น โดย บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อข้อมูล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์เหล่านั้นยึดถือปฏิบัติแต่อย่างใด และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการละเมิดสิทธิของเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

      บริษัท มู้ด แอนด์ โทน จำกัด อาจเก็บข้อมูลระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ตามปกติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และช่วยในการ พัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ใช้บริการแต่ละคนแต่อย่างใด ห้าม มิให้ผู้ใดทำการโฆษณา เผยแพร่ ประกาศ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้เผยแพร่ซึ่งข้อความ ภาพ หรือสื่ออื่นใด อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผิดต่อศีลธรรมอันดี หรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว หรือต่อความเสียหายใดๆ


คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล customerservice@moodandtone.co.th และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา