นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
● การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สินค้านำส่งถึงลูกค้าและลูกค้าได้ตรวจรับสินค้าเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
● ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิต
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการวินิจฉัยและตัดสินใจในการดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่หรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ ส่วนค่าขนส่ง ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
● การซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่หรือการดำเนินการอื่นๆในช่วงเวลารับประกันไม่ถือเป็นการขยายเวลาการรับประกันจากระยะเวลาประกันเดิม
● หากพบส่วนชำรุดเสียหาย ณ.วันที่สินค้าได้นำส่ง ให้โทรแจ้งบริษัทฯทันที หากใช้สินค้าต่อ จะถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
● สินค้าฝากขายหรือหรือสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย เป็นการรับประกันตามเงื่อนไขเฉพาะของแบรนด์นั้นๆ
 
เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกัน
● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือประกอบผิดวิธี
● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง เช่น คราบกาแฟ หรือรอยบุหรี่ เป็นต้น
● ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภทกับวัสดุ เป็นต้น
● ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
● สินค้า Clearance Sale หรือสินค้าขายตามสภาพ
● ความแตกต่างของสีหรือวัสดุเพียงเล็กน้อยอันเกิดจากภาพในสื่อต่างๆของบริษัทฯ
● หากผู้ซื้อซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ โดยทำการเอง จะถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
● ความเสียหายระหว่างขนส่งโดยที่บริษัทฯมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าเองโดยตลอดเส้นทาง
 
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าเดินทาง และค่าอะไหล่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*
นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า
กรณีเปลี่ยนใจระหว่างการจองสินค้าถึงวันก่อนส่งสินค้า
● ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนยอดเงินที่ชำระแล้วเป็นเครดิตการซื้อได้
● การขอคืนเงิน บริษัทฯมีค่ายกเลิกการจอง 25% ของราคาสินค้าในทุกกรณี
● สินค้าที่จองแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หากลูกค้าต้องการยกเลิกการจองสามารถเปลี่ยนยอดเงินที่ชำระแล้วเป็นเครดิตการซื้อได้เท่านั้น
 
กรณีเปลี่ยนใจในวันที่ได้รับสินค้า
● ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนยอดเงินที่ชำระแล้วเป็นเครดิตการซื้อได้
● ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืนหรือค่าการจัดส่งสินค้าคราวถัดไป
● สินค้าที่จะส่งคืนนั้นต้องมีสภาพดี ไม่มีความเสียหาย ผิดปกติ และยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ในสภาพที่ลูกค้าได้รับณ.วันส่งสินค้า
 
เงื่อนไขที่ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า
● สินค้าไม่มีสต๊อกที่ต้องสั่งผลิตหรือสินค้าสั่งผลิตตามแบบ สินค้าฝากขายหรือสินค้าแบรนด์อื่นๆ
● สินค้า Clearance Sale หรือสินค้าขายตามสภาพ
● สินค้าที่ชำระเงินทั้งหมดแล้วแต่ฝากสินค้าไว้กับบริษัทฯเกิน 90 วัน
● หลังวันที่สินค้านำส่งถึงลูกค้าหรือลูกค้าได้ตรวจรับสินค้าเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
 
เงื่อนไขการคืนเงิน
● สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯจะคืนเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารและขอสงวนสิทธ์หักค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการโอนเงิน
● กรณีชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตผ่านทางร้านค้าออนไลน์หรือผ่านเครื่องรูดบัตรที่โชว์รูม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์หักค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการคืนเงิน
● กรณีคืนเงินในรูปเครดิตการซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่สามารถนำเครดิตการซื้อนั้นมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในคราวถัดไป

นโยบายการจองสินค้าและการฝากสินค้า
● สินค้าที่จองแล้วต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองหรือจำหน่ายสินค้าที่จองไว้ได้ โดยคืนเงินให้ในรูปแบบเครดิตการซื้อ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ
● หลังจากชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ลูกค้าสามารถฝากสินค้าได้ไม่เกิน 90 วัน 
● หากต้องการฝากสินค้าไว้เกิน 90 วัน ให้แจ้งให้ทางบริษัทฯทราบก่อน ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดเก็บเพิ่มเติมเป็นกรณีไ